Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017

Creative Circle generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Creative Circle onsdag den 7. juni 2017 kl.16:00-17:00. Generalforsamling afholdes hos:

Magnetix
Mehldahlsgade 5, 5. sal
1613 København V

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden beretning
3. Foreningens årsregnskab
4. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af årskontingent
5. Forslag stillet af bestyrelsen eller medlemmer
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Eventuel

Forslag, der skal behandles af generalforsamlingen, skal være
indsendt til bestyrelsen senest 31. maj 2017. Forslag, der skal
fremsættes under generalforsamlingen, kan optages til behandling,
hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

Vedr. punkt 6

Dorte Nielsen, Stig Lauritzen, Janne Østergaard og Romeo Vidner er på valg og ønsker at genopstille. Endvidere vil medlemmer der opstiller på dagen, kunne vælges.
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter.
Stemmeberettiget er ethvert fremmødt medlem, der tillige kan
stemme ved fuldmagt for ét andet medlem.

I forlængelse af generalforsamlingen er der konstituerende
bestyrelsesmøde, hvor formand og næstformand vælges.

Tidligere vindere